Zařízení protiexplozní ochrany

Jakmile se setká výbušný materiál se zdrojem vznícení a atmosférickým kyslíkem, dojde k explozi. Preventivní protiexplozní ochrana dokáže předejít tomuto smrtelnému mixu. Nicméně praxe nám ukazuje, že díky vysokému počtu potenciálních zdrojů vznícení, je prevence téměř nemožná. V konečném důsledku je zařízení protiexplozní ochrany jednou z nejdůležitějších částí průmyslových podniků, která minimalizuje škody vzniklé explozí. Průmyslová výroba musí být vždy chráněna proti náhlému výbuchu tak, aby zajistila bezpečí zaměstnanců a opětovné najetí provozu. Každá hodina výpadku produkce vykazuje značné ekonomické ztráty. Ve většině případů může být protiexplozní ochrana pořízena za přijatelnou pořizovací cenu skrze zařízení na odlehčení výbuchu.

Zařízení na odlehčení výbuchu


V případě exploze dojde k protržení explozního panelu a odlehčení zařízení od nárůstu tlaku. Průmyslové procesy se velice liší od odvětví a vlastní výroby. Žádné 2 technologické procesy nejsou identické. Vlivem toho fy REMBE dodává explozní panely různých typů, velikostí, materiálů, teplot, tlakových odolností a mnoho dalších vlastností.

Typy explozních panelů:
Aplikace Pracovní podmínky Produkt
Silo/Nádoba Mechanické plnění
Pneumatické plnění
EGV
EDP
Filtr/Cyklón Přetlak a nízký podtlak
Nízký až střední podtlak nebo pulzace pracovního tlaku
Vysoký podtlak nebo pulzace pracovního tlaku
EGV
EDP
ODV
Korečkový/ Řetězový dopravník / Elevátor Všechny EGV
Sprejové sušení Hygienické podmínky k zamezení křížové kontaminace
Bez hygienických podmínek
EGV HYP
EGV
Síto Slabé vibrace
Silné vibrace
EGV
EDP
Benzínový motor Všechny EDP


Bezplamenné zařízení na odlehčení výbuchu


V průběhu bezplamenného odlehčení výbuchu jsou plameny intenzivně chlazeny prostřednictvím sítě děrovaných mřížek. Žádné plameny ani tlaková vlna neopustí chráněné zařízení. Typická tlaková vlna a hlasitý doprovodný zvuk jsou v provozu minimalizovány na takovou úroveň, že je obtížné explozi vůbec zaznamenat. Konstrukce zařízení nedovoluje žádnému hořlavému, či výbušnému materiálu projít skrz zařízení fy REMBE. Tato skutečnost nejenom snižuje následky výbuchu, ale představuje jednu z nejvyšších úrovní bezpečnosti pro personál. Typy bezplamenného zařízení:
  • Q-ROHR
  • Q-BOX


Zařízení na zabránění přenosu výbuchu


Cílem zařízení na zabránění přenosu výbuchu je ochrana důležitých částí procesu a zabránění dalšího přenosu výbuchu. Izolace výbuchu představuje nutnost k zabránění sekundárních explozí v propojených systémech.

Typy zařízení na zabránění výbuchu:

Zařízení na potlačení výbuchu Q-Bic

Explozní ochrana zahrnuje také zařízení na potlačení samotného výbuchu. Zařízení uhasí výbuch na jeho samém začátku předtím, než dojde k nárůstu tlaku na kritickou hodnotu. Zařízení na potlačení výbuchu používají senzory na detekci jisker, plamenů a nárůst tlaku. V mžiku oka vypustí vysoce účinný hasící prášek a uhasí již samotný zárodek exploze. Pro další informace o výše uvedených produktech fy REMBE si stáhněte nejnovější brožurku protiexplozní ochrany a neváhejte nás kontaktovat.

Katalogový list: k prohlédnutí v PDF zde